16 Jun
16Jun

סוג הנכס:וילהגוש:17091חלקה:חלקה 69 מגרש 40שטח רשום:554 מ"רשטח הנכס:שטח בנוי של כ- 340 מ"רמספר חדרים:וילה חד משפחתית, דו קומתית מעל קומת מרתף, בשטח רשום של כ- 554 מ"ר, שטח בנוי של כ- 340 מ"ר, בישוב רמת צבי, הכוללת בין היתר- - קומת מרתף: ממ"ד, מרתף וחניה מקורה; - קומת כניסה: מבואה, חדר מגורים, מטבח, מזווה, חדר כביסה, שירותים, חדר שינה+ חדר רחצה, חדר ארונות, חדר, סטודיו וחצר; - קומה א': 3 חדרים הכוללים חדרי רחצה ומרפסת;שטח בנוי:כתובת:הערות:וילה חד משפחתית, דו קומתית מעל קומת מרתף, בשטח  רשום של כ- 554 מ"ר, שטח בנוי של כ- 340 מ"ר, בישוב רמת צבי, הכוללת בין היתר- 

 • קומת מרתף: ממ"ד, מרתף וחניה מקורה;
 • קומת כניסה: מבואה, חדר מגורים, מטבח, מזווה, חדר כביסה, שירותים, חדר שינה+ חדר רחצה, חדר ארונות, חדר, סטודיו וחצר;.
 • קומה א': 3 חדרים הכוללים חדרי רחצה ומרפסת.
 1. פרטים נוספים ומידע נוסף ניתן לקבל במשרד הח"מ ו/או באתר האינטרט של כונסת הנכסים http://weil-law.com/.
 2. הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים, יש להגיש בכתב על גבי טופס הצעה אשר יימסר במשרד כונסת הנכסים ו/או באתר האינטרנט, זאת עד לא יאוחר מיום 2.12.21 שעה 11:00 למשרד הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בתוקף ל- 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות לפקודת הח"מ, בסך 10% מסכום ההצעה. הערבות תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יחתם על הסכם מכר ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז זוכה. למען הסר ספק יודגש כי הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא כל צורך בהוכחת נזק.
 3. הנכס יימכר במצבו הקיים (AS IS) והאחריות לבדיקת הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או התכנונים ו/או המשפטים הנוגעים והקשורים במקרקעין, לרבות מהות הזכויות ו/או קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה ו/או אחוזי בניה ו/או ייעוד הנכס ו/או תוכניות המתאר ו/או חריגות ו/או התב"ע החלות על הנכס ככל שחלות מוטלת על המציעים ועל אחריותם בלבד.
 4. כונסת הנכסים לא תישא בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לנכס ו/או לכל עניין הנוגע למודעה זו ו/או מסמכים אשר יועברו למציע מאת כונסת הנכסים והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.
 5. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא, והיא תהא רשאית לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים, ו/או להפסיק המכירה בכל שלב שהוא ו/או להקדים ו/או להאריך המועד להגשת הצעות.
 6. מס שבח ו/או מס מכירה אם יחולו, ישולמו ע"י המוכר.
 7. מס רכישה ו/או מס ערך מוסף ו/או היטל השבחה ,אם יחולו, ישולמו ע"י הרוכש כדין.
 8. המכר הסופי של הנכס כפוף לאישורו של רשם ההוצאה לפועל בתיק ההוצאה לפועל.
 9. לפרטים :לילי או עו"ד קרין טל' 04-9926856


.